தசா  சந்திப்பும்  விவாஹப்பொருத்தமும் 
jrh re;jpg;G vd;why; vd;d?
திருமணப் பொருத்ததில் இது ஒரு முக்கியமான அம்சம். தசாசந்திப்பு இருந்தால் விவாஹப்பொருத்தம் சிபாரி  செய்யக் கூடாது. பிற்காலத்தில் அந்த தம்பதிகளுக்கு சிரமமான காலகட்டங்கள் வரும் என்று பொருள்.
ஆணுக்கோ அல்லது பெண்ணிற்கோ என்ன நேரத்தில் என்ன தசை நடந்துகொண்டு இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது, ஏதாவது ஒரு சமயத்தில், ஒரு வருஷ காலத்திற்குள் தசை மாறக்கூடாது. இதைத்தான் தசாசந்திப்பு என்று சொல்வார்கள். சிலர்  கூட்டுதசை என்றும் சொல்லுவார்கள்.
jrhre;jpg;G vd;W vg;gb njhpe;J nfhs;StJ?
  Kjypy; jir vd;why; vd;d vd;W njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. jir vd;gJ ekJ tho;ehspy; fpufq;fs; Ml;rp nra;Ak; fhy msT. kdpjHfspd; MAs; 120 tU\q;fs;;(jPHf;fhAR) vd;W jPhkhdpj;J> xd;gJ fpufq;fisAk; 3 e~j;jpuq;fSf;F xU fpufk; tPjk; gq;fplg;gl;Ls;sJ.
,jd; tptuq;fis fPo;fz;l ml;ltizapy; fhzyhk
jirfspd; fhy msT
 
No. e~j;jpuq;fs; jir tU\k;
1 mRtpdp> kfk;> %yk; NfJ 07
2 guzp> G+uk;> G+uhlk; Rf;fpud; 20
3 fpUj;jpif> cj;jpuk;> cj;jpuhlk; #hpad; 06
4 Nuhfpzp> `];jk;> jpUNthzk; re;jpud; 10
5 kpUfrPU\k;> rpj;jpiu> mtpl;lk; nrt;tha; 07
6 jpUthjpiu> Rthjp> rjak; uhF 18
7 GdHG+rk;> tprhfk;> G+hl;lhjp FU 16
8 G+rk;> mD\k;> cj;jpul;;lhjp rdp 19
9 Mapy;ak;> Nfl;il> Nutjp Gjd; 17
      120
       
[dd fhy jrh ,Ug;G
  midtUila [hjfj;jpYk;; [dd fhy jrh ,Ug;G fzf;fplg;gl;L>
vd;d jir> vt;tsT tU\k;> khjk;> ehs; vd;W vOjg;gl;bUf;Fk.
cjhuzkhf> guzp e~j;jpuj;jpuj;jpy; gpwe;jtUf;F Rf;fpu jir mtH
gpwe;j rkaj;jpy; ele;J nfhz;bUf;Fk;. Mdhy; 20 tU\Kk; ,uhJ.
Vnddpy;> mtH gpwf;Fk;NghJ me;j e~j;jpuj;jpy; rpy ehopiffs;
fope;jpUf;Fk;.cjhuzkhf 60 ehopifapy; 35 fopj;Jg; gpwe;jpUe;jhy;
kPjKs;s 25ehopiff;F Rf;fpujirapd; 20 tU\j;jpy; ghf;fp vt;tsT
tU\k;> khjk;> ehs; vd;W fzf;F nra;J vOjNtz;Lk;. ,JNt
[dd fhy jrh ,Ug;G vd;W nrhy;yg;gLk;.

jpUkzg; nghUj;jk; ghHf;Fk;NghJ> ,e;j [dd fhy jrh ,Ug;G> gpwe;j Njjp>
mLjjLj;J tUk; jirfs;> ,itfis Mz;>ngz; ,UtUf;Fk; 75/80 taJ
tiu fzf;fplNtz;Lk;.
jrh re;jpg;G vg;NghJ Vw;gLfpwJ?
  [hjfg; nghUj;jk; ghHf;Fk;NghJ> MZf;Nfh my;yJ ngz;zpw;Nfh xU tUl fhy ,ilntspf;Fs;; xU jir Kbe;J mLj;j jir Muk;gpg;gJ jrh re;jpg;G MFk;.jk;gjpfspd; tho;f;ifapy; rpukkhd fhy fl;lq;fs; tUk;. f\;lq;fis mDgtpf;f NehpLk;. ,k;khjphp jrh re;jp te;jhy; me;j [hjfq;fis ,izf;ff; $lhJ.

rpy N[hjplHfs;;; Mz;/ngz; ,UtUf;Fk; xNu jirfs; ele;jhYk; (rk jir)
jrh re;jpg;G cs;sJ vd;W nrhy;YrhHfs;.
XH cjhuzk;
 
cjhuzk; 1
ngz; gpwe;j Njjp 20-10-1988
[ddfhy jrh ,Ug;G> Rf;fpud; jir 06 tU\k;> 05 khjk;> 05 ehs;
 uhF jir KbT 26-03-2013
 FU jir KbT 26-03-2029

gps;is gpwe;j Njjp 19-09-1982
[ddfhy jrh ,Ug;G  re;jpud; jir 1 tU\k;> 2 khjk;> 12 ehs;
 FU jir KbT 29-11-2024

xU tU\j;jpw;Fs; jir khwtpy;iy. Mifahy; jrh re;jpg;G ,y;iy.
Mdhy; ,UtUf;Fk; xNu Neuj;jpy; FU jir. rk jir tUfpwJ.
 
cjhuzk; 2
ngz; gpwe;j Njjp 16-10-1988
[ddfhy jrh ,Ug;G Gjd; jir 01 tU\k;> 08 khjk;> 23 ehs;
 Rf;fpu jir KbT 09-07-2017
 
gps;is gpwe;j Njjp 06-08-1983
[ddfhy jrh ,Ug;G  FU; jir 15tU\k;> 0 khjk;> 06 ehs;
 rdp jir KbT 11-08-2017

09-07-2017 ngz;zpd; jir khWk;NghJ gps;isapd; jir 11-08-2017k; Njjp  33 ehl;fspy; khWfpwJ. Mifahy; 33 ehl;fspNyNa jrh re;jpg;G Vw;gLfpwJ.
 
gps;is gpwe;j Njjp 07-10-1978
[ddfhy jrh ,Ug;G
Gjd; jir 12tU\k;> 2 khjk;> 6 ehs;
Rf;fpud; jir KbT 12-12-2017
#hpa jir KbT 13-12-2023
25-07-2017k; Njjp ngz;zpd; jir khWk; NghJ 140 ehl;fSf;Fs; gps;isf;F jir khWfpwJ.
tUk; fhyj;jpy; f\;lg; gLthHfs;.
,ijNa ngz;zpw;Fk;> gps;isf;Fk; frhre;jpg;G vd;W nrhy;fpNwhk;;.
  tpth`req;fkk;> 12>fhkuh[H rhiy> uhkfpU\;;;dh efH> tsruthf;fk;> nrd;id>600 087.;
  ,g;NghJ jrhre;jpg;gpd; Kf;fpaj;Jtk; Ghpe;J ,Uf;FNk. jrhre;jpg;G tUkhdhy; me;j Mz;/ngz; [hjfq;fis xJf;fptpl;L NtW tud; ghHg;gNj ey;yJ. mLj;j Kiw [hjfk; ghHf;Fk; NghJ jrh re;jpg;G tptuq;fis cq;fs; N[hjpliu Nfl;L njhpe;J nfhs;Sq;fs;.
[ddfhy jrh ,Ug;G
  cq;fs; [hjfj;jpy; [ddfhy jrh ,Ug;G Fwpf;fg;gl;Ls;sjh vd;W ghUq;fs;.
vdf;F fy;ahzk;jhd; Kbe;Jtpl;lNj> kWgbAk; ,ij
Vd; ghHf;f Ntz;Lk; vd;W Nfl;fpwPHfsh ? epr;rakhf ,d;Dk; XH jpUkzj;jpw;fhf ,y;iy. vQrpapUf;Fk; tho;ehl;fspd; gyhgyd;fis njhpe;Jnfhs;;sTk; [ddfhy jrh ,Ug;G Njitg; gLk;.
jrh Gf;jp
  Gf;;jp vd;gJ jirapd; xU ghfk;. xU fpufjirf;Fs; kw;w fpufq;fs; te;J Ml;rp
nrYj;Jk; fhyk;Gf;jp vdg;gLk;. ve;j jirapYk; me;j fpufNk Kjy; jirahf
Muk;gpj;J kw;w jirfs; thpirahf tUk;. cjhuzkhf NfJ jirapy; NfJ Gf;jp
Muk;gpj;J Rf;fpud;> #hpad;> re;jpud;> vd;W thpirahf tUk;. ,ej thpirg;gb
jrhGf;jp gyd;fSk; mikAk;.
   
  Gjpa [hjfk; fzpf;f> jrhGf;jp gyd;fs; njhpe;J nfhs;s> jpUkzg;nghUj;jk; ghHf;f>[hjfq;fs; gjpT nra;a> [hjfg;gb jpUkz fhyq;fs; njhpe;Jnfhs;s> tpthfrq;fkj;ij mZfTk;.
 

ed;wp>
jq;fs; md;Gs;s>
GJf;Nfhl;il fy;ahzuhkd;.

 

tpth`rq;fkk;> 12>fhkuh[H rhiy> uhkfpU\;;;zh efH> tsruthf;fk;> nrd;id>600 087.;